Arees d’activitat professional

Bufete Marroquín es defineix com un despatx generalista i multidisciplinari.

Organitzat en àrees de pràctica especialitzades en les diferents branques del Dret, la nostra vocació és la d’assessorar al client des d’una perspectiva de seguiment constant i de prevenció de conflictes, donant resposta immediata a qualsevol problema jurídic de qualsevol naturalesa, que se li plantegi al client. Per això un equip d’especialistes atendrà les necessitats o l’encàrrec del client sota la supervisió i responsabilitat d’un soci, advocat de capçalera assignat pel client, que actuarà com a responsable i coordinador de l’equip.

Posi’s en contacte amb nosaltres

Exposi el seu dubte o problema, i nosaltres contactarem amb vosté.

Contacti
DSC08525-wpcf_2000x1333

Mercantil i Societari

El que defineix la nostra filosofia de treball és la vocació amb el tracte personalitzat i proper en la prestació dels nostres serveis. Aquesta prioritat ens ha permès crear i fidelitzar una important cartera de clients que integren companyies nacionals i multinacionals. El seguiment al client s'estén a l'assessorament general en totes les qüestions que, des d'aquesta perspectiva i ordinàriament, puguin afectar a l'empresa en l'acompliment de la seva activitat o als seus representants.

Des de l’ àmbit mercantil, l'assessorament és complert, des de totes les perspectives legals, en matèria de contractació mercantil tant nacional com internacional, participant en la negociació i conclusió dels contractes que hagi d'atorgar el client en el marc de la seva activitat, així com l'assessorament legal en les operacions ordinàries de l'activitat empresarial.
Des del àmbit societari, l'assessorament s'estén a tots els actes i operacions a les quals hagi de fer front una companyia des de la seva constitució fins a la seva dissolució i liquidació, incloent l'assessorament en la constitució de la societat, en la definició del àmbit estatutari i reglamentari de la societat, en operacions de capital, política de dividends, pactes relatius a les accions, participacions o quotes en la qual es divideixi el capital social, negociació i redacció de pactes de socis amb previsió de solució a bloquejos o conflictes, suport als òrgans de govern amb acompliment de funcions secretaries de consells d'administració, o assessorament en processos de reestructuració empresarial, tals com a fusions, escissions o cessions globals d'actius i passius, o en processos i acords de col·laboració i Joint-ventures, incloent qüestions relatives a la propietat industrial, intel·lectual i a les noves tecnologies.

En aquesta àrea de pràctica donem assessorament en l’implementació de sistemes de prevenció de delictes corporatius (Corporate compliance).

Sent el Dret Mercantil i Societari la principal àrea de pràctica de la nostra Firma, estan vinculats a aquesta pràctica la totalitat dels professionals que integren el despatx, sent els responsables de l'àrea, Victor Marroquín i Luis Reina, els qui compten amb una dilatada experiència en aquest camp.

concursal

Reestructuracions i Insolvències

És una de les principals àrees de pràctica legal de Bufete Marroquín, sent una especialització des de la fundació del despatx. La Firma està reconeguda com una de les principals “Boutiques” a l'àrea de Barcelona en l'assessorament tant d'empreses en situació de crisi com de creditors afectats per la situació d'insolvència.

Hem participat amb èxit en la reestructuració de l'endeutament financer d'importants grups empresarials del nostre país i hem assessorat a moltes petites i mitjanes empreses en la consecució de solucions convencionals pre-concursals, facilitant la continuïtat de l'activitat i la conservació del patrimoni, sense necessitat de tramitar el procediment concursal.

La nostra activitat en aquesta àrea de pràctica legal ha estat especialment rellevant en l'última dècada pel que fa a la insolvència. La Firma ha assessorat a empreses i particulars, i participat com a administradora concursal, en multitud de concursos de creditors, nacionals i internacionals, entre ells varis dels més rellevants dels declarats a l'àrea de Barcelona des que va entrar en vigor la Llei Concursal l'1 de setembre de 2004, havent facilitat solucions de conveni en els casos en els quals la viabilitat de l'activitat va ser possible i havent participat activament en l'assessorament a importants empreses nacionals i multinacionals per a l'adquisició d'unitats productives, com a solució prioritària en la liquidació concursal.

Els serveis d'assessorament que donem en aquesta àrea són bàsicament, el diagnòstic i anàlisi de la crisi empresarial; l'assessorament en mesures de prevenció (inclòs el pre-concurs) i plans de viabilitat; assessorament en la reestructuració o re-finançament de l'endeutament amb organismes públics, entitats financeres i proveïdors, promovent la solució paraconcursal de la insolvència; assessorament en mesures de reestructuració organitzativa de l'empresa, especialment en l'aplicació de mesures laborals (expedients col·lectius d'extinció o suspensió, modificació de condicions laborals); adreça i assessorament en la tramitació de procediments concursals, des de la perspectiva del deutor concursat o del creditor (en aquest cas, procurant la recuperació del crèdit), per totes les seves seccions; adreça lletrada de litigis en els quals es reclama la responsabilitat dels administradors socials; i assessorament en la compra d'actius (unitats productives) i de crèdits de dubtós cobrament, amb realització de processos de revisió o due diligence.

La Firma disposa en la seva àrea de Reestructuracions i Insolvències d’un equip especialitzat dirigit pel soci responsable de l’àrea, Víctor Marroquin qui, al costat de l’Ignacio Marroquin, han estat reconeguts per les prestigioses guies ChambersEurope i Best Lawyers com a professionals de prestigi en aquesta pràctica durant els últims anys. La nostra Firma ha publicat diversos treballs i ha participat en obres col·lectives de l’especialitat.

ZLSw0SXxThSrkXRIiCdT_DSC_0345

Processal i Arbitratge

Constitueix una de les principals àrees d'especialització de la nostra Firma, en la qual comptem amb una dilatada experiència en el plantejament de la qüestió i riscos de conflicte jurídic, estudi d'alternatives al procés, potenciació de la mediació i, de ser possible, esgotament de les possibilitats de transacció. Oferim assessorament jurídic en tot tipus de procediments contenciosos, tant en qualitat de demandants com de demandats, així com en exercici de tota classe d'accions i reclamacions, davant de totes les jurisdiccions o corts arbitrals localitzades arreu del territori espanyol.

Bufete Marroquín té un reconegut prestigi en la pràctica processal amb àmplia experiència en tot tipus de processos en la Jurisdicció Civil com, per exemple, processos familiars i successoris, responsabilitat civil, incompliments contractuals i danys i perjudicis, tutela de drets fonamentals, condicions generals de contractació, arrendaments, desnonaments i retractes així com qüestions derivades de la Llei de Propietat Horitzontal. En la Jurisdicció Mercantil conflictes societaris i responsabilitat d'administradors i liquidadors, contractes mercantils, fusions i adquisicions, dret de la competència o accions en el marc de la insolvència declarada. En la Jurisdicció Contenciós-Administrativa demandes contra l'administració derivada de la contractació pública, de les relacions amb les administracions públiques o per responsabilitat no contractual de l'Estat. Finalment en la Jurisdicció Social representem a les empreses i els alts directius en tot tipus de procediments laborals així com en controvèrsies tramitades en procediments administratius o d'arbitratge, comptant amb corresponsalies i estretes aliances amb altres despatxos professionals pel plantejament de tot tipus d'accions judicials en tribunals i corts d'arbitratge estrangeres.

Ignacio Marroquín, reconegut per la prestigiosa guia Best Lawyers durant els últims anys és el soci responsable de l'àrea Processal i Arbitratge.

mac-glasses

Fiscal

Bufete Marroquín proporciona assessorament continuat o específic en Dret Fiscal i Tributari tant a empreses com a particulars. Aquesta àrea del despatx és una de les més actives ja que a més de l'assessorament concret en la matèria recolza a la resta d’àrees de pràctica, amb la finalitat d'assegurar que totes les solucions que es proposin siguin també òptimes des del punt de vista fiscal. Disposem d’ un equip experimentat i preparat per l'assessorament i optimització del benefici fiscal en tot tipus d'operacions mercantils, societàries i d'inversió, especialment immobiliària. Assessorem en la tributació de residents i no residents, assessorament en processos d'inspecció i actuacions i reclamacions davant l'Administració Tributària, així com en l'assessorament complementari de la gestió comptable i financera de l'empresa i la planificació fiscal de patrimonis.

Carlos Marroquín i Marianne Romero-Fiol són els socis responsables de l'àrea de pràctica Fiscal.

photo-1415226581130-91cb7f52f078

Civil

En aquesta àrea de pràctica amb molta tradició a la Firma, el nostre despatx proporciona serveis jurídics tant a persones físiques com jurídiques. En aplicació del Dret Civil comú, amb especial atenció al Dret Civil Català o altres Drets Civils coexistents al territori espanyol, gaudint d’ una contrastada experiència en l'assessorament en qüestions relatives al Dret de Successions, tant litigiós com en l'orientació per a l'adequada confecció de disposicions testamentaries; regulació i solució de la conflictivitat en situacions de comunitats de béns i drets; administració patrimonial, constitució o dissolució de règims econòmics, així com orientació en relació amb el Dret de família i processos de separació o divorci matrimonial o regulació i extinció de la unió estable de parella o parella de fet.

Són socis responsables de l'àrea de Dret Civil, Ignacio Marroquín i Vanesa Pérez Paz.

barcelona-traffic

Laboral

La Firma presta assessorament legal en tots els assumptes relatius a aquesta àrea de pràctica legal, acompanyant a l'empresa en totes les qüestions derivades de les relacions laborals, des de la perspectiva del Dret del treball i Seguretat Social, i Dret Concursal. Principalment assessorem en assumptes relacionats amb la contractació (negociació i redacció de contractes), a recursos humans (retribució, protocols de conducta, polítiques de prevenció i riscos laborals), reorganitzacions i reestructuracions de plantilla amb assessorament i negociació en els procediments col·lectius (suspensions de contractes, acomiadaments col·lectius, modificacions de condicions de treball), assessorament en matèria administrativa i contenciós-administrativa (cotització a la Seguretat Social, Inspecció de Treball, accidents de treball, sancions) i en litigis davant la jurisdicció social i contenciós-administrativa.

És soci responsable de l'àrea de pràctica Laboral en Juan Llopis, especialitzat en Dret del treball i de la Seguretat Social, desenvolupant una bona part de la seva pràctica professional en l'acompanyament als nostres clients en assumptes relacionats amb conflictes i litigis de naturalesa laboral.

GtJALYqlRDiojsfBMQRa_373A1071

Inmobiliari i Urbanisme

Comptem amb un equip professional amb àmplia experiència en el disseny, negociació i execució d'operacions i promocions immobiliàries, compravendes i permutes immobiliàries, aspectes jurídics de l'obra nova, Propietat Horitzontal, Dret hipotecari-registral així com contractes d'execució d'obra i Dret de la construcció. Bufete Marroquin disposa de l'equip necessari per assessorar i donar servei professional en matèria de Dret urbanístic i en totes les qüestions derivades de la planificació i execució urbanística.

Són socis responsables d'aquesta àrea de pràctica l’Ignacio Marroquín i la Vanesa Pérez.

derecho-administrativo

Administratiu

Bufete Marroquin disposa d’ un departament especialitzat en Dret Administratiu, centrat en l'assessorament als clients, tant particulars com a Empreses, en les seves relacions amb l'Administració.
L'activitat del departament comprèn des de dirigir al client en tot tipus de gestions, instàncies i peticions davant l'Administració local, autonòmica o estatal, passant per l'assessorament en tot tipus de contractes administratius, fins a la redacció, presentació i seguiment de reclamacions, recursos i impugnacions en via administrativa i en les diferents instàncies d’aquesta. Així mateix, i amb assistència del departament processal, el departament de Dret Administratiu coordina tot tipus d'accions legals davant de les Administracions Públiques.

 

 

Avís Legal, Política de privacitat, Política de cookies - © Copyright - Bufete Marroquín 2020